Stage 1

Vitoria-Gasteiz - Labastida (106 Km)

13 May (Friday)

Stage 2

Mallabia - Mallabia (118 Km)

14 May (Saturday)

Stage 3

Donostia-San Sebastián - Donostia-San Sebastián (140 Km)

15 May (Sunday)